Do pobrania

Druki Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego:

- Wniosek o pozwolenie na budowę – PDF
- Zgłoszenie – bez pozwolenia na budowę – PDF
- Zgłoszenie – zmiana sposobu użytkowania – PDF
- Zgłoszenie rozbiórki – PDF
- Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę – PDF
- Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością – PDF

Druki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:

- Oświadczenie inspektora nadzoru – PDF
- Oświadczenie kierownika budowy – PDF
- Oświadczenie kierownika i inspektora o zakończeniu robót budowlanych – PDF
- Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych – PDF
- Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie – PDF
- Zawiadomienie o zakończeniu budowy – PDF
- Zawiadomienia organów – PIP, PPIS, KPPSP – PDF

UMOWY BUDOWLANE:
Wyk. robót budowl. w systemie wykonawstwa częściowego – DOC
Umowa administracji budynkiem – DOC
Um. o budowę i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego – DOC
Umowa o roboty budowlane – DOC
Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego – DOC
Umowa o wykonanie prac projektowych – DOC
Umowa z kierownikiem budowy – DOC
Umowa stała o wykonanie robót – DOC
Umowa o wykonanie remontu – DOC
Umowa o wykonanie robót budowlano-montażowych – DOC
Umowa o zarządzanie nieruchomością – DOC
Protokół przekazania terenu i placu budowy – DOC
Roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa – DOC

INNE:
Karta gwarancji jakości obiektu budowlanego
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
- Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
- Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane
- Oświadczenie o zdatności obiektu budowlanego do użytkowania
- Oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
- Oświadczenie o zakończeniu robót budowlanych
- Oświadczenie projektanta
- Protokół końcowego odbioru robót
- Protokół końcowego odbioru robót (wersja 2)
- Protokół odbioru robót branżowych pod względem technicznym
- Protokół przekazania terenu i placu budowy
- Protokół wprowadzenia na budowę
- Protokół zgłoszenia robót budowlanych nie objętych dokumentacją projektową
- Terminarz przeglądów robót w okresie gwarancji i rękojmi
- Uzupełnienie wniosku
- Wniosek o bezprzetargowe nabycie nieruchomości
- Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych
- Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych (wersja 2)
- Wniosek o nadanie numeru posesji
- Wniosek o pozwolenie na budowę lub wykonanie robót budowlanych
- Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
- Wniosek o pozwolenie na budowę/rozbiórkę – z komentarzem
- Wniosek o pozwolenie na użytkowanie
- Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
- Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę
- Wniosek o udostępnienie akt oraz wydanie uwierzytelnionych kopii
- Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
- Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
- Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
- Wniosek o wgląd do planu zagospodarowania przestrzennego lub udostępnienie informacji o środowisku
- Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę
- Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę
- Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
- Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- Wniosek o wydanie zaświadczenia do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
- Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu
- Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakty lub stan prawny wynikający z posiadanych dokumentów
- Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca
- Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy
- Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej
- Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę
- Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych
- Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
- Zawiadomienie o zakończeniu budowy
- Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy lub inspektora nadzoru
- Zgłoszenie budowy obiektów i wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
- Zgłoszenie robót budowlanych
- Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na rozbiórkę
- Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
- Zgłoszenie zakończenia budowy obiektu
- Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości, wpłata zadatku, oferta na zakup nieruchomości

PROGRAMY
Przeglądarki dokumentów:    - 
pobierz przeglądarkę plików MS Word (*.doc, *.rtf)    (11,8MB)    - 
pobierz przeglądarkę plików MS Excel (*.xls)    (10,0MB)    - 
pobierz przeglądarkę plików MS PowerPoint (*.ppt)    (1,9MB)    - 
pobierz przeglądarkę plików Adobe Acrobat (*.pdf)    (20,06MB)    - 
pobierz przeglądarkę plików spakowanych (*.zip *.rar)    (1,0MB)    - 
pobierz przeglądarkę kosztorysów wykonanych w programie Norma (*.kst)    (4,9MB)    - 
pobierz przeglądarkę plików AutoCad (*.DWG *.DXF *.DWF *.CSF)    (13,9MB)

instalacje sanitarne